Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Spiegel21.nl is een BV die zich ten doel stelt het verkopen van maatwerk interieurproducten.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Spiegel21.nl.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Spiegel21.nl en/of Klant.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Spiegel21.nl en Klant gesloten Overeenkomst, waarbij Spiegel21.nl zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Spiegel21.nl en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden. 

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Spiegel21.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkopen van maatwerk interieurproducten, en geleverde Producten alsmede alle andere door Spiegel21 ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Spiegel21.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende badkamerspiegels, spiegelkasten, badkamermeubels, tv-meubel, dressoirs, glazen deuren, badkamerglas en overig glas, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Spiegel21.nl zelf.

 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Spiegel21.nl, te raadplegen via www.spiegel21.nl.

 

Artikel 2 Identiteit van Spiegel21.nl

 1. Spiegel21.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 90605365 en draagt btw-identificatienummer NL865376542B01. Spiegel21.nl is gevestigd aan Weidehek 66 (4824 AS) te Breda.  

 2. Spiegel21 is per e-mail te bereiken via info@spiegel21.nl of middels de Website
  www.spiegel21.nl en telefonisch op 085 40 13 522.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Spiegel21.nl en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Spiegel21.nl overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Klant kan contact opnemen met Spiegel21.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

 3. Spiegel21.nl zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

 5. Als Spiegel21.nl een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Spiegel21.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Spiegel21.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Spiegel21 deze schriftelijk bevestigt.

 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Spiegel21.nl.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Spiegel21.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

 2. Spiegel21.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal Spiegel21.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Spiegel21.nl worden doorbelast aan Klant.  

 4. De Overeenkomst kan alleen door Spiegel21.nl worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Spiegel21.nl bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spiegel21.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spiegel21.nl worden verstrekt.   

 5. Klant draagt er zorg voor dat Spiegel21.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Spiegel21 hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Spiegel21.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Spiegel21.nl en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Spiegel21.nl op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Spiegel21 en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Spiegel21.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Spiegel21.nl goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Spiegel21.nl Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is Spiegel21.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Spiegel21.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

 2. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen Herroepingsrecht toe.

 3. Producten die via maatwerk (volgens de specificaties van de Consument) zijn gemaakt geldt geen Herroepingsrecht.

 4. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

 5. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Spiegel21 de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Consument hiervoor toestemming aan Spiegel21 en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

 6. Voorts geldt dat Consument het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

 7. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

  1. Het Product heeft ontvangen;

  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

 8. Indien Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Spiegel21.nl het gehele door Consument betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

 9. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Consument kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Consument is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Consument een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 10. Consument is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Consument het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Consument besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Spiegel21 dit dan ook na te laten.

 11. Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 10 van dit Artikel genoemde handelswijze.

 12. Consument kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Consument.

 13. Spiegel21.nl is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Consument een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Consument de bestelling wenst te retourneren, kan Consument het retourformulier invullen. Het staat Consument ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Spiegel21.nl kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

 14. Indien Consument op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Spiegel21.nl om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Spiegel21.nl onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW voor de Consument, tenzij anders vermeld.

 2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW voor de Zakelijke Klant, tenzij anders vermeld.

 3. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Spiegel21.nl zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.

 4. Spiegel21.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 5. Betaling geschiedt via IDEAL, Paypal, Klarna en vooruitbetaling via bankoverschrijving. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

 6. De factuur dient binnen 30 dagen door Klant te zijn voldaan.

 7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Spiegel21.nl mede te delen.

 8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 9. Indien Spiegel21.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door Spiegel21.nl is ontvangen, stuurt Spiegel21.nl de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Spiegel21 kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Spiegel21.nl verschilt per Product en staat op de Website vermeld.

 2. Indien Spiegel21.nl de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Spiegel21 is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat. 

 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Spiegel21.nl of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd. 

 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Duitsland.

 5. Spiegel21.nl bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Spiegel21.nl kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.

 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Spiegel21.nl het recht om:

  1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Spiegel21.nl hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

  3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;  

  4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

  5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

 8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Spiegel21 niet gevergd kan worden, dan wel indien Spiegel21.nl tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

 9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Spiegel21.nl gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Spiegel21.nl blijven in het eigendom van Spiegel21.nl, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.

 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Spiegel21 door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Spiegel21.nl zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Spiegel21 verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Spiegel21 te vestigen. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

 2. Lid 12.8, 12.10-12.16 zijn van overeenkomstige toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst.

 3. Zakelijke Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Zakelijke Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 4. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Spiegel21.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Zakelijke Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Spiegel21 enige vergoeding verschuldigd jegens Zakelijke Klant.

 5. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Spiegel21.nl, verleent Zakelijke Klant de bevoegdheid aan Spiegel21 om, als een door Spiegel21 ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Zakelijke Klant te aanvaarden.

 6. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.

 7. Zakelijke Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het Product die ontstaat door het monteren van het Product.

 8. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 9. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 10. Spiegel21.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

 11. Klant vrijwaart Spiegel21.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 12. Indien Spiegel21.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Spiegel21.nl met betrekking tot haar Diensten.

 13. De aansprakelijkheid van Spiegel21.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Spiegel21.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Spiegel21.nl.

 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Spiegel21.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Spiegel21.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Spiegel21.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Spiegel21.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Spiegel21 heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

 1. De Klant heeft recht op een deugdelijk Product en daarom biedt Spiegel21.nl een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen gebreken aan. Indien er gebreken voordoen zal Spiegel21 naar redelijkheid en onder beoordeling van het Product naar beste vermogen
  herstellen. Gebreken dienen schriftelijk bij Spiegel21.nl te worden gemeld.

 2. De garantie geldt voor 1 (een) jaar na het leveren van het Product. Spiegel21.nl beoordeelt zelf of de garantie van toepassing is.

 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

 5. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in
  de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 5 (vijf) werkdagen voor installatie van de Producten schriftelijk aan Spiegel21.nl te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Spiegel21 overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Spiegel21.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Spiegel21.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Spiegel21.nl van gegevens. Klant zal Spiegel21.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@spiegel21.nl of telefonisch te melden via 0854013522. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Spiegel21.nl in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Spiegel21.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Spiegel21.nl zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Spiegel21.nl Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Spiegel21.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Spiegel21.nl en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

 3. Alle geschillen die tussen Spiegel21.nl en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Sie haben gelesen: Algemene voorwaarden